?Thần Hỏa - Tỏa vinh quang
CÁC STREAMER NGHĨ GÌ VỀ THẦN HỎA?